ثبت‌نام سیم کارت

قوانین و مقررات:
 1. کلیه مقررات جاری، مقررات و تعرفه‌هایی که منبعد از طرف شرکت ایرافون تصویب و به اجرا گذارده می‌شود بدون هیچ عذری رعایت و اجرا نمایم.
 2. تحت هیچ یک از عناوین حقوقی حق واگذاری فیش ثبت‌نام خود را به غیر ندارم مگر با اذن شرکت ایرافون.
 3. تحت هیچ یک از عناوین حقوقی حق تعویض نشانی از خود اسقاط نموده مگر با اذن شرکت ایرافون.
 4. متعهد می‌گردم تلفن واگذار شده فقط در محل آدرس مندرج در فرم تقاضا استفاده نمایم. در غیر اینصورت شرکت ایرافون تعهدی در قبال کیفیت سرویس نخواهد داشت و در صورت مشاهده طبق مقررات با اینجانب برخورد نماید.
 5. متعهد می‌گردم تلفن را وسیله مزاحمت و سوء استفاده قرار ندهم و مسئول سوء استفاده از تلفن به هر عنوان می‌باشم.
 6. کلیه اوراق اعم از مکاتبات و اوراق اداری و قضایی به نشانی محل درخواست تلفن را ابلاغ‌شده تلقی نمایم.
 7. در صورت بروز هر گونه اختلاف محاکم عمومی شهرستان یا مرکز استان محل نصب تلفن، مرجع به رسیدگی می‌باشند.
 8. متعهد می‌گردم که در صورت عدم استفاده صحیح از سیم کارت که منجر به شوختن یا مفقود شدن سیم کارت گردد، نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوطه طبق تعرفه شرکت ایرافون جهت تعویض سیم کارت اقدام نماید.
 9. متعهد می‌گردم که هر زمان که شرکت ایرافون نسبت به تهیه و تحویل والست جهت تلفن WLL اینجانب اقدام نماید، سیم کارت را در والست مربوطه قرار داده و حق استفاده از هیچ گونه تلفن سیاری را به جز والست واگذاری‌شده از طرف ایرافون نداشته، بدیهی است ایرافون مجاز به انجام قفل‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت ثابت نمودن سیم کارت به والست را خواهد داشت و حق هر گونه اعتراض و ادعایی از خود اسقاط می‌نماید.
 10. اسنجانب متعهد می‌گردم هزینه والست را بر اساس تعرفه‌های شرکت ایرافون پس از تامین والست و اعلام شرکت ایرافون حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ پرداخت نمایم.
 11. در صورتی که مشترک بخواهد شخصا نسبت به خرید والست اقدام نماید باید والست خریداری شده را جهت درج سریال و مشخصات آن در پرونده و انجام قفل‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به شرکت ایرافون ارائه و پس از انجام مراحل فوق تحویل و از آن استفاده نماید.ثبت نام اینترنتی رویدادها و اخبار تعرفه‌ها امور مشترکین سوالات متداول
 
طراحی و اجرا: نیودیتا